ระบบบริหารจัดการข้อมูลหน่วยผสมเทียม

AI Unit Database Management System (AIDM)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เลือกดูรายงานข้อมูลส่วนกลาง

27/ September /16     AIDM_Version.06042016

 
ระบุข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์ : ชนิดสัตว์ :
 
 
Login