ระบบบริหารจัดการข้อมูลหน่วยผสมเทียม

AI Unit Database Management System (AIDM)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ กรมปศุสัตว์

เลือกดูรายงานข้อมูลส่วนกลาง

22/ December /14     AIDM_NewVersion.080213

 
ระบุข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์ : ชนิดสัตว์ :
 
 
Login