/
/
/
/
ฐานข้อมูลโคเนื้อ-กระบือ (เวอชัั่นเกา : AIDM_NewVersion.080213 )
ยกเลิกการใช้งาน
เลือกดูรายงานข้อมูลส่วนกลาง )
/
/
/
/
NEW NEW
ฐานข้อมูลโคเนื้อ-กระบือ (เวอชัั่นใหม่: AIDM_NEW.Version.06052015 )
สามารถ เลือกระบุ โครงการ ของ ตัวสัตว์ หรือ ทะเบียนผสมเทียมใด้
แยกการบันทึกข้อมูล การแสดงรายงาน(ยกเว้นรายงานหมายเลข 8,9) ของโคเนื้อ และ กระบือ ออกจากกัน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สามารถ เลือกใช้งาน ฐานข้อมูล เวอร์ชั่น เก่่า หรือ ใหม่ ก็ได้