ฐานข้อมูลโคเนื้อ-กระบือ (เวอชัั่นเกา : AIDM_NewVersion.080213 )